Korzyści z zastosowania Development Center

Development CenterDzięki ocenie dokonanej przy użyciu Development Center uzyskujemy dane o poziomie rozwoju konkretnych, interesujących i ważnych z punktu widzenia funkcjonowania firmy kompetencji u poszczególnych pracowników. Badania DC są „uszyte na miarę” zarówno w odniesieniu do potrzeb naszej firmy, jak również z uwzględnieniem danego działu, dzięki temu badamy dokładnie te obszary, które są dla nas ważne.

Development Center pozwala na zaplanowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w obszarach tego wymagających, dostosowanych indywidualnie do każdego uczestnika, a tym samym na wybór szkoleń adekwatnych do potrzeb poszczególnych osób. Dzięki temu niewątpliwie poprawi się efektywność podejmowanych działań szkoleniowych, w trakcie, których pracownicy będą mieli szanse na rozwój tych kompetencji, w zakresie, których mają realne braki, a nie tych, które z mniej lub bardziej uzasadnionych powodów zostały wybrane przez przełożonych, dział HR lub samego pracownika. Ponadto fakt, iż wybieramy i badamy istotne dla funkcjonowania firmy kompetencje przekłada się jednocześnie na wybór, na podstawie uzyskanych wyników, szkoleń, które pozwolą na lepsze wywiązywanie się przez pracownika z obowiązków na pełnionym stanowisku.

Bardziej adekwatne dopasowanie programów szkoleniowych do indywidualnych potrzeb przekłada się pozytywnie na finansowy wynik firmy. Wyniesiona przez pracowników wiedza może nie tylko poprawić efektywność funkcjonowania na konkretnym stanowisku pracy, ale jednocześnie pozwala na racjonalne zagospodarowanie środków z budżetu przeznaczonego na szkolenia. Warto jednocześnie w tym miejscu zdać sobie sprawę, że jak wynika z raportów płacowych opracowywanych przez firmę Advisory Group „TEST” Human Resources, budżety szkoleniowe wahają się od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych przeznaczonych na jednego pracownika. Dzięki zastosowaniu Development Center jesteśmy w stanie właściwie spożytkować te pieniądze i wybrać takie szkolenia, z których wszyscy wyniosą realne korzyści.

Wyniki potencjału zawodowego poszczególnych osób pozwalają nam nie tylko dokonywać właściwych wyborów, co do samych szkoleń oferowanych pracownikom, co zapewnia nam rozwój pracowników w odniesieniu do potrzeb istniejących „tu i teraz”, ale również pomagają nam realizować długofalowe plany rozwojowe poprzez budowanie ścieżek karier i przygotowywanie tzw. „kadry zastępczej”. Wyniki uzyskane przy pomocy badania DC dają nam wiedzę na temat mocnych stron pracownika, która może zostać wykorzystana z pożytkiem zarówno dla firmy, jak i samego pracownika np. poprzez przesunięcie na inne niż obecnie zajmowane stanowisko.

Zastosowanie narzędzia, jakim jest Development Center niewątpliwie pełni również funkcje komunikacyjną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracownik, który dostaje szanse uczestnictwa w badaniu otrzymuje jasny sygnał, jakie umiejętności są w firmie promowane i pożądane. Ponadto sam fakt inwestowania w badanie potencjału zawodowego pracowników daje im odczuć, że są dla firmy ważni i potrzebni, że firmie zależy na ich rozwoju oraz poznaniu ich potrzeb. Pracownicy biorący udział w tego typu badaniach, w większości przypadków, traktują je jak wyróżnienie, czują się dostrzegani i doceniani, a także traktowani indywidualnie, co niewątpliwie zwiększa ich identyfikację z firmą. Sami pracownicy dzięki otrzymanemu raportowi oraz możliwości przedyskutowania uzyskanych wyników z niezależnym, nie związanym z firmą, a tym samym obiektywnym obserwatorem, pogłębiają swoją wiedzę na temat własnych umiejętności, mocnych i słabych stron oraz uczą się, w jaki sposób samodzielnie lub przy udziale firmy rozwijać swoje kompetencje.

Prawdopodobnie zarówno osoby przeprowadzające Development Center, jak również uczestnicy badania oraz ich pracodawcy wskazaliby jeszcze gro korzyści, jakie każdy z nich wyniósł dzięki tej metodzie badania potencjału zawodowego. W dobie dążenia do rozwoju, stałego pogłębiania umiejętności przez pracowników, a tym samym poszukiwania pracodawcy zaspakajającego głód wiedzy nie można również zapomnieć o tym, że uczestnictwo w badaniu Development Center jest pierwszym krokiem w kierunku zaproponowania działań rozwojowych „szytych na miarę”, przynoszących korzyści zarówno firmie jak i jej pracownikom.

Zobacz także