Motywowanie poprzez zarządzanie

cele pracownikaNic nie działa tak pobudzająco na pracownika jak możliwość otrzymania dodatkowych korzyści. Zresztą kto z nas nie lubi dostawać nagród, nawet jeśli trzeba wykonać dodatkową pracę. Tak właśnie działają nowoczesne systemy motywacyjne. Choć tak naprawdę jest to trochę bardziej skomplikowane.

Namierzyć cel

Współcześnie przedsiębiorcy chętnie korzystają z nowych metod motywacji pracowników. Jedną z nich jest zarządzanie poprzez cele (ZPC). Jest to jedno z rozwiązań systemu zadaniowego, którego w dużym skrócie polega na opracowaniu systemu pracy podwładnego. Ma on opierać się na celach, które pracownik powinien zrealizować w określonym czasie i z określonym skutkiem. Cele powinny być wyznaczane wspólnie z pracownikiem na każdym szczeblu. ZPC jest również stosowane w zarządzaniu kadrą menadżerską.

System zarządzania zorientowany na motywację

System zarządzania poprzez cele powinien być traktowany jako forma motywacji do większego zaangażowania w pracę. Osiąganie poszczególnych etapów musi być więc właściwie nagradzane. Nie wolno mylić tego systemu z systemem pracy zadaniowej, w którym inaczej wygląda rozliczanie z wykonanych obowiązków. Dlatego też zwykle ZPC jest stosowane wraz z innymi systemami motywacyjnymi, np z systemem wynagrodzeń zmiennych.

Zdobywając cele, kształtuj swoją pensję

System wynagrodzeń zmiennych pozwala na określenie zasad, według których pracownik rozliczany jest za wykonane zadania. Najlepszym przykładem tego przykładem są pracownicy sprzedaży, których procentowy udział części zmiennej wynagrodzenia w płacy całkowitej wynosi aż 20%. Widać więc jak ważne jest skorelowanie struktury płacy zmiennej z ZPC. Pracownik, jeśli ma jasno określone cele do wykonania, które sam wcześniej zaakceptował oraz wie, co dostanie w zamian za rzetelne wykonanie tym bardziej będzie zmotywowany do ich osiągnięcia. Jeśli zaś określone zadania odpowiadają celom strategicznym organizacji, to generuje nic innego jak zysk.

Na tym przykładzie widać, jak ważne jest zarządzanie strategiczne oraz dbanie o spójność działania całej firmy na każdym poziomie.

Zobacz także