Pracownik na 5 z plusem

Niekiedy manager musi zostać nauczycielem i poddać ocenie swoich podwładnych. Najlepszym sposobem sprawnego przeprowadzania oceny pracowniczej jest stworzenie w firmie systemu ocen okresowych. Tylko długofalowe działanie pozwoli w pełni poznać zatrudnionych oraz ich wkład w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jak wyłonić prymusa, albo zauważyć lenia?

System ocen okresowych jest ważny dla funkcjonowania firmy z wielu powodów. Przede wszystkim stanowi źródło wiedzy o pracownikach i pozwala na planowanie kolejnych działań związanych z zarządzaniem personelem (np. motywacji). Ocena pracownika pozwala na dobranie odpowiednich szkoleń oraz dedykowanie na nie właściwych zatrudnionych, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Dobrze przeprowadzona ewaluacja pracowników daje podstawy do przeprowadzenia selekcji pracowników, jak również przyznawania awansów i podwyżek.

Istnieją różne metody przeprowadzania oceny pracowników. Jedną z nich jest ocena 360 stopni, która pozwala na uzyskanie informacji o zatrudnionych z wielu źródeł. Ankiety opiniujące przeprowadza się w środowisku badanego, do którego należą współpracownicy, managerowie, liderzy zespołów, a nawet klienci. Co prawda ocena 360 wymaga większych nakładów pracy i czasu na zanalizowanie danych, to jednak pozostaje najbardziej obiektywną metodą ewaluacji zatrudnionego.

Podczas oceniania podwładnych należy wystrzegać się błędów, które mogą zniekształcić opis zatrudnionego i wprowadzić fałszywe informacje na jego temat. Najczęściej popełniane błędy w ocenie pracownika można podzielić na trzy grupy:

  1. Faworyzowanie. Dotyczy sytuacji, gdy jeden z pracowników jest w dobrych relacjach z wystawiającym ocenę. Podobnie dzieje się, gdy w zespole tworzą się podgrupy zaprzyjaźnionych osób, których łączy np. wspólna pasja. Wówczas może dochodzić do kolejnego rodzaju błędów.
  2. Uogólnianie. Ta pomyłka polega na tworzeniu stereotypów oraz dotyczy sytuacji, gdy jedna z cech pracownika (wada lub zaleta) przeważa nad pozostałymi.
  3. Brak wiedzy o pracowników. Wtedy może dochodzić do uśredniania wyników. Jeśli przeprowadzający ocenę nie chce specjalnie nikogo urazić lub wyróżniać, uśrednia wyniki. Taką ocenę trudno odważyć, jednak stwarza ona fałszywą wizję pracownika.

Tylko profesjonalna i obiektywna ocena przynosi korzyści dla firmy. Poprawne przeprowadzone wywiady i ankiety muszą zostać poddane analizie, po czym dane powinny być zweryfikowane, czy rzeczywiście zgadzają się z prawdą. Należy mieć na uwadze, że chodzi tu przecież o przyszłość pracownika.

Zobacz także