Prostą drogą do celu. Szkolenie 360 stopni Academy of Business

Wraz z rosnącą w obecnych czasach samoświadomością społeczeństw, zmieniają się strategie zarządzania, stosowane przez menedżerów wobec swoich podwładnych. Wszyscy, którzy piastują kierownicze stanowiska i są odpowiedzialni za sprawną koordynację działań członków swoich zespołów, powinni zapoznać się więc z ofertą Academy of Business. Jest ona skierowana do tych firm, dla których istotną kwestią jest zwiększenie kompetencji swoich menedżerów.

Źródło: pixabay.com

Samorozwój kluczem do sukcesu

Szkolenie „Badanie Stylów Zarządzania” wykorzystuje metodę określoną jako Ocena 360 stopni. Służy ono diagnozowaniu potrzeb rozwojowych kadr w danej organizacji czy firmie. Indywidualny program szkoleniowy powstał z myślą o menedżerach, którzy chcą zwiększyć swoją wydajność, a także dowiedzieć się, jakie kroki przedsięwziąć, aby poprawić jakość relacji panujących w zarządzanej przez siebie firmie.

Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb menedżera zostało opracowane z myślą o pracownikach świadomych tego, jak ważne jest nieustanne rozwijanie potencjału i kompetencji zawodowych.

Ocena 360 stopni pozwala na stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, uwzględniającego specyfikę i potrzeby danej organizacji, jak też określenie profilu osobowościowego danego menedżera. Szkolenie świetnie sprawdza się w ocenianiu potencjału kadr. Skutecznie rozwija kompetencje pracowników działu HR, menedżerów, pracowników korporacji. Szkolenie rekomendowane jest przez profesjonalnych doradców biznesowych i trenerów umiejętności interpersonalnych.

Ocena kompetencji – korzyści

Badanie Stylów Zarządzania opierające się na metodzie 360 stopni niesie ze sobą szereg zalet:

 • umożliwia menedżerowi zrozumienie, jak stosowany przez niego styl zarządzania wpływa na podwładnych;
 • pozwala określić indywidualne predyspozycje i uzdolnienia danego menedżera, uświadomić je, a także sprawdzić, czy są w pełni przez niego wykorzystywane w codziennej relacji ze współpracownikami;
 • ujawnia istotne bariery, które hamują dalszy rozwój menedżera, a także osłabiają jego skuteczność, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w końcowych wynikach;
 • uświadamia, jaki profil przywódcy reprezentowany jest przez danego menedżera;
 • dostarcza oceny kompetencji uczestnika szkolenia w 4 obszarach:
  – analizy – tworzenia planów, trafności podejmowanych decyzji,
  – realizacji – konsekwencji, zarządzenie wynikami, delegowania zadań,
  – wzrostu – nastawienia na rozwój kompetencji, przekazywania feedbacku współpracownikom, wspierania innowacji,
  – ludzi – umiejętności budowania atmosfery współpracy w zespołach, tworzeniu konstruktywnych relacji, sprawnej komunikacji, technik wywierania wpływu.

Wieloaspektowy charakter szkolenia

Ocena 360 stopni stanowi efektywne narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich. Dostarcza ona uczestnikowi szkolenia możliwości poznania najlepszych praktyk z zakresu zarządzania zespołem. Omówienie przykładów znanych z rzeczywistej pracy menedżera umożliwia diagnozę ewentualnych błędów, popełnianych przez niego w środowisku pracy. Z kolei dzięki rzetelnemu zaplanowaniu działań mających doprowadzić do porzucenia mocno zakorzenionych, negatywnych przyzwyczajeń i zachowań, szansa zmiany staje się bardziej konkretna i realna.

Pod koniec szkolenia uczestnik otrzymuje od specjalistów szczegółowy raport, uwzględniający najważniejsze informacje na temat swojego stylu zarządzania i zmian, które należy wprowadzić. Wyniki raportu przedstawiane są w atrakcyjnej wizualnie, przejrzystej i czytelnej formie, z użyciem kolorowych diagramów, wykresów i infografik. Ponadto, uczestnik otrzymuje komentarze współpracowników wyszczególniające jego zalety i wady, a także wskazówki co zrobić, aby ograniczyć do minimum swoje słabe strony. Ocena pracownika dostarcza także informacji na temat posiadanej wiedzy eksperckiej, spójności podejmowanych działań, zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków czy etykę pracy własnej. Sprawdzana jest także umiejętność słuchania, tworzenia prezentacji multimedialnych i dzielenia się własnymi pomysłami ze współpracownikami.

Informacja zwrotna i interpretacja wyników

Uczestnik nie jest pozostawiony sam z uzyskaną wiedzą – profesjonalny doradca zapewnia wsparcie nie tylko w interpretacji otrzymanego wyniku, ale także poprzez przekazanie informacji zwrotnej, która pomaga w wyznaczeniu własnej, zindywidualizowanej ścieżki rozwoju zawodowego.

Kompleksowość i elastyczność

Kompleksowy charakter szkolenia, a także wykorzystanie nowoczesnej platformy on-line do poszerzania kompetencji menedżerów przy uwzględnieniu często specyficznych i indywidualnych potrzeb uczestników sprawia, że oferta Academy of Business jest wyjątkowa i nie ma sobie równych. Umożliwia nie tylko krytyczne spojrzenie na poszczególne elementy swojego stylu zarządzania, ale także na dostrzeżenie mocnych stron. Pozwala na sukcesywne, konsekwentne budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie – cech bardzo ważnych przy pełnieniu obowiązków związanych z nadzorowaniem zespołem.

Więcej informacji dla osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji znajduje się na stronie internetowej: http://www.academyofbusiness.pl/pl/ocena-360,25/.

Zobacz także