Obniżenie wymiaru etatu – czy może wydłużyć urlop wychowawczy?

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego złożył wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 7/8. Czy w związku z tym wymiar tego urlop ulegnie wydłużeniu?

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Nie ulega on wydłużeniu w przypadku skorzystania przez pracownika z prawa do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w miejsce urlopu.

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do tego 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wliczamy poprzednie okresy zatrudnienia.

Urlop wychowawczy – maksymalnie do 36 miesięcy

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop tego udzielamy pracownikowi na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, chyba że z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Wtedy przysługuje dodatkowy urlop wychowawczy – również w wymiarze do 36 miesięcy, którego możemy udzielić na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Urlop wychowawczy w powyższych wymiarach przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z 36-miesięcznego wymiaru i prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Oznacza to, że jeden rodzic może maksymalnie skorzystać z urlopu w wymiarze do 35 miesięcy.

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

  1. drugi rodzic dziecka nie żyje,
  2. drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Również̇ w sytuacji gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy.

Z urlopu wychowawczego mogą̨ jednocześnie korzystać́ oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać́ 36 miesięcy. Urlop wychowawczy może być́ wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Wniosek o obniżenie etatu (zamiast wychowawczego)

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Uwaga: Urlop wychowawczy nie ulega wydłużeniu w tym przypadku. Wydłużeniu ulega jedynie urlop rodzicielski w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy.

Odroczony urlop rodzicielski a liczba części urlopu wychowawczego

Poza tym sposób wykorzystania urlopu rodzicielskiego ma pewien wpływ na urlop wychowawczy. Mianowicie, 32-tygodniowy urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Urlopu tego udzielamy pracownikowi bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Jednak urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Wtedy liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna:

  • art. 1821c § 1–3, art. 186, art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Izabela Nowacka
specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zobacz także