Czym jest mobbing i co można w takiej sytuacji zrobić?

mobbing

Co powinna zrobić ofiara mobbingu w pracy?

Według przepisów kodeksu pracy mobbing to działanie lub zachowanie ze strony przełożonego skierowane przeciw pracownikowi. Cechuje się on powtarzającym się, długotrwałym nękaniem lub zastraszaniem, którego celem jest poniżenie i ośmieszenie podwładnego, często połączone z jego izolowaniem od współpracowników. Efektem mogą być stany depresyjne oraz zaniżona samoocena, szczególnie ta dotycząca kompetencji związanych z pracą. Mobbing często prowadzi do rezygnacji z posady lub powtarzających się urlopów zdrowotnych.

Pierwszym krokiem, który podjąć powinna osoba uważająca się za ofiarę mobbingu, jest kontakt z pracodawcą lub przełożonym osoby nękającej. Niestety często zdarza się, że pracownikowi nie daje się wiary. Mobber jest bowiem postrzegany jako człowiek kulturalny, ale wymagający wobec swoich podwładnych, a ludzie stojący wyżej w hierarchii nie znają jego „ciemnej strony”.

Jeśli taki sposób rozwiązania problemu zawodzi, pracownik ma prawo zwrócić się do sądu. Pamiętać należy, że w takiej sytuacji pozew wnoszony jest przeciw pracodawcy – to on zapewnić powinien środowisko pracy wolne od mobbingu – niezależnie od tego, kto jest nękającym. Warto zaznaczyć tu, że to na ofierze szykanowania leży ciężar udowodnienia niewłaściwego zachowania przełożonego. Konieczne jest więc udokumentowanie mobbingu, w postaci smsów, maili, zeznań świadków czy nagrania. Dowodem w sprawie o mobbing może być także długoterminowe zwolnienie L4 od lekarza specjalisty, które wskaże na tzw. objawy osiowe, czyli zachowania charakterystyczne dla ofiar mobbingu.

Pracownik, który uważa, że przełożony lub współpracownicy nękają go, może domagać się zadośćuczynienia w formie pieniężnej. Przysługuje ono jednak jedynie wtedy, gdy mobbing wywołał uszczerbek na zdrowiu. Ci, którzy na skutek mobbingu rozwiązali umowę o pracę, mogą wnosić również o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W takim wypadku w dokumentacji zaświadczającej rozwiązanie stosunku pracy konieczna jest adnotacja dotycząca jego przyczyny.

Zobacz także