Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Z roku na rok rośnie zainteresowanie polskich pracodawców pracownikami z zagranicy. Mimo tego, że ich zatrudnienie staje coraz łatwiejsze i szybsze, należy znać podstawowe przepisy prawne oraz procedury, aby cały proces przebiegał sprawnie, bezpiecznie oraz w zgodzie z polskim prawem. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce to znakomita szansa, aby uzupełnić braki kadrowe, zyskać wykwalifikowanego pracownika oraz poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kto może zdecydować się na zatrudnienie cudzoziemca w Polsce?

Prawo do zatrudnienia cudzoziemca mają nie tylko wszystkie polskie firmy, ale i osoby fizyczne –  które potrzebują rozszerzenia swojej kadry pracowniczej o nowe osoby. Oprócz wyboru odpowiedniej osoby, która dobrze sprawdzi się na wolnym stanowisku, zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wiąże się z dodatkowymi formalnościami, które ciążą głównie na samym pracodawcy. Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą legalnie pracować w Polsce pod warunkiem, że przedsiębiorca uzyska dla nich odpowiednie zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub cudzoziemiec posiada uzyskane we własnym zakresie zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

Należy zaznaczyć, że to polski pracodawca, według obowiązujących w naszym kraju przepisów prawnych, musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, pracodawca ryzykuje bowiem karą finansową oraz zakazem zatrudniania cudzoziemców. Zagraniczny pracownik natomiast otrzymuje nakaz opuszczenia Polski i zakaz wjazdu na co najmniej 6 miesięcy. O jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ubiega się natomiast sam cudzoziemiec, a nie przedsiębiorca, który planuje go zatrudnić.

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Podstawowym warunkiem legalnego zatrudnienia w Polsce cudzoziemca jest uzyskanie zezwolenia na pracę przez pracodawcę. Istnieją jednak liczne wyjątki, w przypadku których taki dokument nie będzie wymagany. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce bez zezwolenia o pracę jest możliwe w sytuacji, kiedy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały na terenie naszego kraju. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce. Z posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni się także obcokrajowcy posiadający zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na pobyt tolerowany oraz status uchodźcy nadany w Polsce.

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce bez konieczności uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na pracę jest możliwe także, kiedy obcokrajowiec przebywa w naszym kraju w towarzystwie członka rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii (pod warunkiem posiadania karty członka rodziny) . Nie ma konieczności ubiegania się o zezwolenie, kiedy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub inną osobą korzystającą ze specjalnych uprawnień w zakresie udzielania pobytu. Oprócz tych wymienionych powyżej warunków, istnieje także wiele innych – przed złożeniem wniosku warto więc zasięgnąć dokładnych informacji oraz dowiedzieć się, czy zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest możliwe bez uzyskania dla niego zezwolenia na pracę.

Zobacz także