Analiza wynagrodzeń w firmie

Najważniejszą motywacją ludzi do pracy są pieniądze. Przyjemna atmosfera, ciekawe projekty czy dodatkowe benefity tego nie zmienią. Jednak zbudowanie uczciwego i satysfakcjonującego systemu wynagrodzeń nie jest prostym zadaniem. By to osiągnąć, warto zacząć od audytu systemu wynagrodzeń, który da lepsze pojęcie o sytuacji firmy, jej pracowników i finansów.

Ze wszystkich stron

Audyt polega na analizie aktualnego stanu firmy celem diagnozy jej stanu. Po określeniu dobrych i słabych stron organizacji przechodzi się do zaleceń, które mogą poprawić jej działanie. Informacje o firmie pozyskuje się z każdego możliwego źródła. Są to zarówno oficjalne dokumenty – regulamin pracy i wynagrodzeń, rozporządzenia i załączniki do regulaminu wynagradzania, taryfikator stanowisk lub kategorie zaszeregowania, tabela płac stałych, struktura organizacyjna oraz opisy stanowisk, jak i procesy zarządzania zasobami ludzkimi – procedury podwyżek i awansowania, rekrutacji pracowników, onboardingu, szkoleń, transferu wiedzy i kompetencji, planowania sukcesji oraz stay i exit interview. Warto wziąć także pod uwagę wskaźniki HR, na przykład fluktuację, absencję, headcount, płeć, wiek, staż pracy. Przeprowadza się także wywiady z pracownikami sprawdzające, czy system wynagrodzeń jest dla nich całkowicie jasny. Popularną metodą jest także szukanie opinii o firmie na popularnych forach internetowych. To wszystko ma dać całościowy pogląd na organizację.

Analiza płac

Wiedząc już jak wygląda sytuacja firmy na wszelkich płaszczyznach, można przejść do analizy dotychczasowych płac i tego, jak je zmienić. Na początek warto przyjrzeć się poszczególnym składowym wynagrodzeń – jaką części stanowią podstawa zasadnicza, dodatki stałe i dodatki zmienne w zależności od stanowiska. W tym miejscu bierze się pod uwagę, czy pracownicy rozumieją system dodatków, czy może przeciwnie – działa on demotywująco. Dalej bierze się pod uwagę hierarchię firmy i sprawdza się, czy różnice w wynagrodzeniach odpowiadają tym w hierarchii. Audytorzy również korzystają z raportów płacowych i oceniają, czy aktualne wynagrodzenia są konkurencyjne na rynku pracy. Analizuje się przy tym bezpośrednią konkurencję firmy w mieście i regionie, by dodatkowo urealnić ocenę konkurencyjności. Wszystkie te składowe brane są pod uwagę w raporcie i mają wpływ na końcowe zalecenia.

Wnioski i rozwój

Po takim przebadaniu firmy, zespół audytorski podsumowuje, co w firmie działa dobrze, a co nie i daje swoje zalecenia. Mogą to być zmiany celem dostosowania do sytuacji rynku pracy, propozycja wprowadzenia systemu wynagrodzeń opartego na kompetencjach, lub modyfikacji zmiennych czynników motywujących. Biorąc pod uwagę fakt, jak istotny wpływ ma to na firmę i jak trudna jest taka analiza, warto skorzystać z usług doświadczonej agencji HR zajmującej się systemami wynagradzania pracowników.

Zobacz także